ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

При підготовці рукопису слід дотримуватися таких правил:

1. Стаття повинна містити короткий вступ, формулювання задачі та виклад отриманих автором нових результатів і повне їх доведення. Не допускається робити великі огляди опублікованих статей і результатів, переказувати відомі факти, наводити посилання на неопубліковані роботи.

2. Рукопис повинен бути набраний у LaTeX2ε з використанням спеціально розробленого стильового файлу, який можна завантажити з Інтернету за адресою www.ntsh.pu.if.ua (вкладка “Завантажити”), і надрукований на принтері на аркушах формату А4 (з одного боку). Обсяг статті не повинен перевищувати 20 сторінок.

3. Рукопис подається у двох примірниках разом з електронною копією у вигляді TeX-файлу. Мова статті повинна бути українською або англійською.

4. Статтю слід оформляти згідно зі зразком, який можна завантажити з Інтернету за адресою www.ntsh.pu.if.ua (вкладка “Завантажити”). При цьому обов'язковими елементами є: назва роботи (українською та англійською мовами); ім'я, прізвище автора (українською та англійською мовами); назва установи, де працює автор (українською та англійською мовами); текст анотації (українською та англійською мовами); текст статті.

5. Формули, які нумеруються, обов'язково виключати в окремий рядок. Нумерувати тільки ті формули, на які є посилання.

6. Використана література подається загальним списком (у порядку посилань на джерела в тексті статті). Зразки бібліографічного опису книги, статті, тез доповідей конференцій:

[1] Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. – М.: Наука, 1977. 742 с.

[2] Іванчук І.І. Назва статті // Укр. мат. журн. – 2001. 53, 2. –C. 274-278.

[3] Петренко П.П. Назва доповіді // Числові методи та їх застосування: Тези допов. конф. (Київ, 27 серпня-2 вересня 1997 p.). – Київ, 1997. – С. 21-22.

7. Рукопис слід старанно вичитати; для листування і переговорів з редакцією вказати на окремому аркуші повну домашню адресу, e-mail та службовий телефон автора.

8.  Рукописи, оформлені без дотримання зазначених правил, розглядатися редакцією не будуть.